<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
débâcle  
danh từ giống cái
  • sự tan băng
  • sự tan vỡ, sự tán loạn
cuộc rút quân cuối cùng thành chạy tán loạn
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt