<
Trang chủ » Tra từ
dãi  
[dãi]
danh từ.
  • saliva (nước dãi)
makes one's mouth water
động từ
  • be exposed, lie open
suffer privation/hardship; have a hard time
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt