<
Trang chủ » Tra từ
dán  
[dán]
động từ.
  • to paste on; stick; glue
A banner stick on the wall. To rivet.
  • press oneself (to)
flatten oneself against the wall
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt