<
Trang chủ » Tra từ
dàn  
[dàn]
động từ.
  • to display; arrange, dispose, place, put, set; deploy
deploy, spread out into line of battle; troop deployment
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt