<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cutesy  
cutesy
cutesy (adj)
precious, saccharine, sugary, mawkish, kitsch, tacky (informal), twee, chocolate-box
antonym: austere


©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt