<
Trang chủ » Tra từ
customer  
['kʌstəmə]
danh từ
  • khách hàng
  • (thông tục) gã, anh chàng
một gã kỳ quặc
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt