<
Trang chủ » Tra từ
curl  
[kə:l]
danh từ
 • lọn tóc quăn
 • sự uốn quăn; sự quăn
giữ cho tóc quăn
 • làn (khói...); cuộn; cái bĩu (môi)
 • bệnh xoắn lá (của khoai tây)
ngoại động từ
 • uốn, uốn quăn, làm xoăn
uốn tóc
nội động từ
 • quăn, xoắn, cuộn
tóc quăn tự nhiên
   • cuộn lại, xoắn lại; cuồn cuộn lên (khói)
   • co tròn lại, thu mình lại
nằm co tròn
   • (từ lóng) ngã sụp xuống (vì mệt, vì trúng đạn...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt