<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cuivre  
danh từ giống đực
  • đồng
  • ( số nhiều) đồ đồng
  • ( số nhiều) bản khắc đồng
  • ( số nhiều, âm nhạc) kèn đồng
      • nước đánh đồng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt