<
Trang chủ » Tra từ
cuốn  
[cuốn]
động từ
  • to roll, scroll; sweep; coil; wrap
the bridge was swept away by the water
  • roll up
roll a cigarette
furl sails
danh từ
  • copy; volume
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt