<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crystal  
['kristl]
danh từ
  • tinh thể
tinh thể đơn
tinh thể hữu cơ
  • pha lê; đồ pha lê
  • (thơ ca) vật trong suốt như pha lê (tuyết, nước, con mắt...)
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) mặt kính đồng hồ
  • ( định ngữ) bằng pha lê; như pha lê
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt