<
Trang chủ » Tra từ
crown  
[kraun]
danh từ
 • mũ miện; vua, ngôi vua
làm vua
lên ngôi vua
 • vòng hoa, vòng lá (đội trên đầu); (nghĩa bóng) phần thưởng
vòng hoa chiến thắng
 • đỉnh, ngọn, chóp, chỏm (núi, cây, mũ...)
 • đỉnh đầu; đầu
từ đầu đến chân
 • đỉnh cao nhất, sự tột cùng (của hạnh phúc...)
 • đồng curon (tiền Anh, bằng 5 silinh)
 • thân răng
 • khổ giấy 15 x 20
   • thái tử
   • vương phi
   • các món phục sức của vua trong những dịp lễ lộc
   • (tục ngữ) có khổ rồi mới có sướng; có gian khổ mới có vinh quang
ngoại động từ
 • đội mũ miện; tôn lên làm vua
được tôn lên làm vua
 • thưởng, ban thưởng, tặng thưởng; mang vinh dự cho
chiến thắng huy hoàng
thành công rực rỡ
các nỗ lực cuối cùng đã dẫn đến thành công rực rỡ
được hưởng vinh quang
 • đặt lên đỉnh, bao quanh ở đỉnh
đồi có một cánh rừng bao quanh ở đỉnh
 • làm cho hoàn hảo
 • bịt răng (bằng vàng, bạc...)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) giáng cho một cú vào đầu
 • (đánh cờ) nâng một quân cờ đam lên thành con đam
   • lại thêm nữa là, cuối cùng lại thêm
xe bị hỏng, lại thêm nữa là chúng tôi phải tới nơi trước khi đêm xuống
   • lại khổ thêm nữa là, cuối cùng lại khổ nữa là
   • bọn vua chúa
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt