<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crouch  
[kaut∫]
danh từ
  • sự né, sự núp, sự cúi mình (để tránh đòn)
  • sự luồn cúi
nội động từ
  • thu mình lấy đà (để nhảy)
  • né, núp, cúi mình (để tránh đòn)
  • luồn cúi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt