<
Trang chủ » Tra từ
cross-talk  
['krɔstɔ:k]
danh từ
  • sự nói chuyện riêng (trong cuộc họp); câu chuyện tình cờ
  • câu trả lời dí dỏm
  • tiếng xen vào (dây nói...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt