<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cross-stitch  
['krɔsstit∫]
danh từ
  • mũi chéo nhau, mũi chữ thập (khâu, thêu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt