<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crop  
[krɔp]
danh từ
 • vụ, mùa; thu hoạch của một vụ
vụ khoai
 • ( số nhiều) cây trồng
cây công nghiệp
 • cụm, nhóm, loạt, tập
một loạt câu hỏi
tập hoá đơn
 • (động vật học) diều (chim)
 • tay cầm (của roi da)
 • sự cắt tóc ngắn
cắt tóc ngắn quá
 • bộ da thuộc
 • đoạn cắt bỏ đầu, khúc cắt bỏ đầu
 • thịt bả vai (bò ngựa)
   • toàn bộ, toàn thể
   • đất đang được trồng trọt cày cấy
   • đất bỏ hoá
ngoại động từ
 • gặm (cỏ)
 • gặt; hái
 • gieo, trồng (ruộng đất)
trồng khoai một thửa ruộng
 • xén, hớt, cắt ngắn (tai, đuôi, tóc, mép sách, hàng rào...)
nội động từ
 • thu hoạch
năm nay đậu thu hoạch tốt
   • trồi lên
   • nảy ra, hiểu ra, nổi lên bất ngờ (khó khăn, vấn đề...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt