<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
croire  
ngoại động từ
 • tin, tin tưởng
tin lời người ta nói
tin bạn
tôi chỉ tin những gì mình thấy
đừng tin những gì nó kể với các anh
thật khó tin
 • tưởng, nghĩ là
tôi tưởng nó thông minh hơn
phản nghĩa Douter ; contester , démentir , discuter ; nier , protester
   • theo ý tôi
   • tin ở chúa, có đức tin
   • rất ngây thơ, có nhiều ảo tưởng
   • chừng nào thấy mới tin
   • điều đó không đúng, đó là một lời nói dối
   • (thân mật) tôi nghĩ như anh; chắc thế, hẳn thế
   • không tin gì cả
   • không tin cả tai (mắt) mình nữa; lạ lùng quá
nội động từ
 • tin, tin tưởng
tin lời hứa của ai
tôi đã luôn tin ở anh ta
 • có đức tin (tôn giáo)
   • tin ở mình; kiêu ngạo
   • (từ cũ, nghĩa cũ) quá tin tưởng ở
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt