<
Trang chủ » Tra từ
criticize  
['kritisaiz]
Cách viết khác : criticise ['kritisaiz]
động từ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt