<
Trang chủ » Tra từ
criticism  
['kritisizm]
danh từ
  • sự phê bình, sự phê phán, sự bình phẩm, sự chỉ trích
một kế hoạch có thể bị chỉ trích
hắn ghét/không chịu được sự chỉ trích
phê bình văn học
  • lời phê bình, lời phê phán, lời bình phẩm, lời chỉ trích
tôi có hai ý kiến phê phán kế hoạch của ông
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt