<
Trang chủ » Tra từ
crib  
[krib]
danh từ
 • giường cũi của trẻ con
 • lều, nhà nhỏ; nhà ở
 • máng ăn của súc vật
 • (ngôn ngữ nhà trường) bài dịch để quay cóp
 • (thông tục) sự ăn cắp văn, sự đạo văn
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thùng (đựng muối, ngô...)
 • cái đó (để đơm cá)
 • giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...) ( (cũng) crib work )
ngoại động từ
 • nhốt chặt, giam kín
 • làm máng ăn (cho chuồng bò...)
 • (ngôn ngữ nhà trường) quay, cóp
 • ăn cắp văn, đạo văn
 • làm giàn gỗ (đỡ thành giếng, hầm mỏ...)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt