<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cri  
danh từ giống đực
 • tiếng kêu, tiếng la, tiếng thét, tiếng hô; tiếng
tiếng kêu của trẻ em
kêu lên, la lên
tiếng thét của giận dữ
tiếng la đau đớn
tiếng (kêu của con) quạ
tiếng giũa
 • tiếng gọi
tiếng gọi của lương tâm
 • tiếng rao hàng
Les cris de Paris
tiếng rao hàng ở Pa-ri
phản nghĩa Chuchotement , murmure
   • ỏm tỏi
đòi hỏi ỏm tỏi
   • (săn bắn) bằng chó và tù và
đi săn bằng chó và bằng tù và
   • ầm ĩ
   • khăng khăng
khăng khăng đòi
   • tiếng hô ra trận
   • mốt mới nhất
mũ mốt mới nhất
   • phản đối kịch liệt
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt