<
Trang chủ » Tra từ
creation  
[kri:'ei∫n]
danh từ
  • sự tạo thành, sự sáng tạo (thế giới); sự sáng tác
sự sáng tác những tác phẩm vĩ đại
  • tác phẩm; vật được sáng tạo ra
  • sự phong tước
  • sự đóng lần đầu tiên (một vai tuồng, kịch)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt