<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crawl  
[krɔ:l]
danh từ
 • ao nuôi cá
 • chỗ nuôi rùa; chỗ nuôi tôm
 • sự bò, sự trườn
 • (thể dục,thể thao) lối bơi crôn, lối bơi trườn ( (cũng) crawl stroke )
 • sự kéo lê đi
đi kéo lê, đi chậm rề rề, bò lê ra
nội động từ
 • bò, trườn
 • lê bước, lê chân, bò lê
 • bò nhung nhúc, bò lúc nhúc
đất nhung nhúc kiến
 • luồn cúi, quỵ luỵ
luồn cúi ai
 • sởn gai ốc
cái đó làm tôi sởn gai ốc lên
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) không giữ lời, nuốt lời, tháo lui
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt