<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cratère  
danh từ giống đực
  • miệng (núi lửa)
  • (kỹ thuật) lỗ miệng lò (lò thuỷ tinh)
  • (sử học) liễn pha rượu
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt