<
Trang chủ » Tra từ
cracking  
['krækiη]
danh từ
  • (kỹ thuật) crackinh
tính từ
  • xuất sắc, cừ khôi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt