<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
crédit  
danh từ giống đực
 • sự cho vay, tín dụng; khoản cho vay
cơ quan tín dụng
khoản cho vay dài hạn
 • (cơ quan) tín dụng
tín dụng ruộng đất
 • thời hạn thanh toán, thời hạn trả nợ
có thời hạn hai tháng để trả nợ
 • (kế toán) bên có
 • (kinh tế) (tài chánh) kinh phí
xin kinh phí xây trường học
 • (nghĩa bóng) tín nhiệm; uy tín
tác giả có tín nhiệm đối với công chúng
có uy tín cá nhân
mất hết tín nhiệm
   • tín nhiệm, tin tưởng, tin
   • chịu
mua chịu
bán chịu
   • không lý do, không chứng cứ
đưa ra điều gì không chứng cứ
   • có tiền gửi ngân hàng
   • có chỗ vay
   • thẻ tín dụng
   • (từ cũ, nghĩa cũ) sở cầm đồ, hiệu vạn bảo
   • làm cho người ta tin
   • có uy tín, có thế lực
   • cho ai có thời gian thử thách
   • tha thứ cho ai
   • tin cậy ở ai
   • thư tín dụng
   • gây uy tín cho, làm cho người ta tin (ai)
   • (thông tục) ăn nằm trước khi cưới; có chửa trước khi cưới
   • bảo đảm cho
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt