<
Trang chủ » Tra từ
court  
[kɔ:t]
danh từ
 • sân nhà
 • toà án; quan toà; phiên toà
toà án
tại một phiên toà
mang ra toà để xét xử
toà tiểu hình
 • cung điện (vua); triều đình; quần thần; buổi chầu
tổ chức buổi chầu thiết triều
cung vua Nga
triều đình của vua (hoàng hậu) nước Anh
 • (thể dục,thể thao) sân (đánh quần vợt...)
 • phố cụt
 • sự ve vãn, sự tán tỉnh
tán tỉnh ai
   • mất quyền thưa kiện
   • (nghĩa bóng) lỗi thời, không còn thích hợp; không có căn cứ
ngoại động từ
 • tìm cách đạt được, cầu, tranh thủ
tìm cách làm cho quần chúng hoan nghênh
tranh thủ sự ủng hộ của ai
 • ve vãn, tán tỉnh, tỏ tình, tìm hiểu
 • quyến rũ
quyến rũ ai làm việc gì
 • đón lấy, rước lấy, chuốc lấy
chuốc lấy tai hoạ
chuốc lấy cái chết; liều chết
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt