<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
cosmique  
tính từ
  • (thuộc) vũ trụ
tia vũ trụ
tàu vũ trụ, tàu không gian
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt