<
Trang chủ » Tra từ
correspondence  
[,kɔris'pɔndəns]
danh từ
trao đổi thư từ với ai, liên lạc bằng thư từ với ai
chị ấy có cả một lô thư từ cần giải quyết
trường của anh có dạy về thư từ thương mại hay không?
người giữ việc giao thiệp bằng thư từ, người thư ký
lớp học sử dụng sách, bài tập... gửi qua bưu điện; lớp học hàm thụ
các lớp Anh ngữ hàm thụ
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt