<
Trang chủ » Tra từ
copper  
['kɔpə]
danh từ
 • (từ lóng) cảnh sát, mật thám, cớm
 • đồng đỏ
 • đồng xu
 • thùng nấu quần áo bằng đồng; chảo nấu đồng
 • (thông tục) mồm, miệng, cổ họng
miệng khô như rang (vì uống nhiều rượu)
   • giải khát, uống cho mát họng
tính từ
 • bọc đồng (đáy tàu); mạ đồng
 • bằng đồng
 • có màu đồng
ngoại động từ
 • bọc đồng (đáy tàu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt