<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
convergente  
tính từ
  • (toán học; vật lý học) hội tụ
thấu kính hội tụ
đường hội tụ
  • tập trung
hoả lực tập trung
cố gắng tập trung
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt