<
Trang chủ » Tra từ
convalescent  
[,kɔnvə'lesnt]
tính từ
  • đang dưỡng bệnh
danh từ
  • người đang dưỡng bệnh
      • nhà an dưỡng (bệnh viện dành cho người đang dưỡng bệnh)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt