<
Trang chủ » Tra từ
contribution  
[,kɔntri'bju:∫n]
danh từ
  • sự đóng góp, sự góp phần; phần đóng góp, phần gánh vác
bắt đóng góp
trả phần góp của mình, trả hội phí
  • vật đóng góp
  • bài báo
bài viết cho một tờ báo
  • (quân sự) đảm phụ quốc phòng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt