<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contrapositive  
[,kɔntrə'pɔzətiv]
tính từ
  • trái ngược, tương phản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt