<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contraposition  
[,kɔntrəpə'zi∫n]
danh từ
  • sự trái ngược nhau, sự tương phản
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt