<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
contralateral  
[,kɔntrə'lætərəl]
tính từ
  • (giải phẫu) đối bên
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt