<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
construire  
ngoại động từ
  • xây dựng, kiến thiết, đóng
xây (dựng) một ngôi nhà
xây dựng một chiếc cầu
đóng một chiếc tàu
xây dựng một học thuyết
giấy phép xây dựng
  • (toán học) vẽ, dựng
vẽ một tam giác
  • (ngôn ngữ học) đặt (câu)
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt