<
Trang chủ » Tra từ
constitution  
[,kɔnsti'tju:∫n]
danh từ
  • (pháp lý) hiến pháp
Nước Anh có một hiến pháp không thành văn, còn Hoa Kỳ thì có một hiến pháp thành văn
  • thể tạng, thể chất
có thể chất khoẻ
có thể chất yếu ớt
  • sự thiết lập; sự thành lập
sự thành lập một nội các
  • cấu tạo; kết cấu
kết cấu của quang phổ mặt trời
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt