<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consommée  
tính từ giống cái
  • hoàn toàn
sự khôn ngoan hoàn toàn
  • thành thạo, giỏi, khéo
một nhà chiến thuật giỏi
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt