<
Trang chủ » Tra từ
consommé  
[kən'sɔmei]
danh từ
  • nước dùng
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt