<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consist  
[kən'sist]
nội động từ
  • ( + of ) gồm có
nước gồm có hydrô và ôxy
ủy ban gồm có mười thành viên
  • ( + in ) cốt ở, cốt tại, ở chỗ
cái đẹp của sơ đồ là ở sự giản dị
  • ( + with ) phù hợp
các sự kiện này phù hợp với dự báo của ông ta
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt