<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consigne  
danh từ giống cái
  • (quân sự) quân lệnh
làm trái quân lệnh
ra lệnh cho ai
tôn trọng quân lệnh
  • sự phạt giữ lại trại (quân nhân); sự phạt giữ lại trường (học sinh)
phạt giữ lại trường học hai tiếng đối với một học sinh
  • (quân sự) sự cấm trại
  • (đường sắt) bộ phận giữ hành lý; phòng giữ hành lý
  • tiền cược bao bì
      • quên quân lệnh
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt