<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
considerably  
[kən'sidərəbli]
phó từ
  • đáng kể, lớn lao, nhiều
sáng nay rét hơn nhiều
©2021 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt