<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consequentially  
[,kɔnsi'kwen∫əli]
phó từ
  • tự đắc, kiêu căng
  • do đó, do vậy
©2022 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt