<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consequence  
['kɔnsikwəns]
danh từ
  • hậu quả, kết quả
chịu hậu quả của việc gì
do kết quả của điều gì
  • (toán học) hệ quả
  • tầm quan trọng, tính trọng đại
cái đó không có gì quan trọng; cái đó chả thành vấn đề
người tai mắt, người có vai vế, người có địa vị cao
      • vì thế, vậy thì, như vậy thì
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt