<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consentaneous  
[,kɔnsen'teiniəs]
tính từ
  • hoà hợp, thích hợp
  • đồng ý, nhất trí
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt