<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consentaneity  
[kən'sentə'ni:iti]
danh từ
  • sự hoà hợp, sự thích hợp
  • sự đồng ý; sự nhất trí
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt