<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consensuelle  
tính từ giống cái
  • (luật học, pháp lý) ưng thuận
hợp đồng ưng thuận
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt