<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consensuel  
tính từ
  • (luật học, (pháp lý)) ưng thuận
hợp đồng ưng thuận
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt