<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consensual  
[kən'sensjuəl]
tính từ
  • (sinh vật học) liên ứng
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt