<
Trang chủ » Tra từ
Kết quả
consenescence  
[,kɔnsi'nesns]
danh từ
  • sự suy nhược vì già, sự lão suy
©2023 Công ty Cổ phần Tin học Lạc Việt